REDAKCIJA - KOLOFON (EKIPA)

Registracija edicije: Elektronski časopis INSAJDER je vpisan pri Ministrstvu za kulturo z odločbo št. 006-203/01 pod zaporedno številko 36. Mednarodna serijska številka edicije: ISSN 1408-0990. Odgovorni urednik Igor Mekina.

Ekskluzivno: Razkrivamo podrobnosti iz koalicijske pogodbe

Ekskluzivno: Razkrivamo podrobnosti iz koalicijske pogodbeVIR: Insajder.com

Včeraj je postalo jasno, kakšen bo kadrovski razrez ministrskih mest v novi vladi. Pridobili smo osnutek koalicijske pogodbe, ki je koalicijski partnerji sicer še niso uradno podpisali in tudi še ni bila predstavljena javnosti, vendar je vsebinsko že dorečena. V Insajderju.com zato ekskluzivno predstavljamo nekaj najpomembnejših vsebinskih rešitev na različnih področjih. Na koncu podajamo še kratke komentarje in opozarjamo na pozitivne (+) rešitve in morebitne prihodnje težave (-) v koalicijski pogodbi zapisanih predlogov in ciljev bodoče, 13-te slovenske vlade.

ZDRAVSTVO

Gotovo gre za področje, kjer je nakopičenih veliko problemov, raznorazni lobiji pa že dolgo časa preprečujejo nujno potrebne spremembe. Upamo lahko, da bo vladna koalicija tokrat našla dovolj volje in moči za rešitve, ki bodo koristile bolnikom.

Vlada glavno prioriteto vidi v projektu skrajševanja čakalnih vrst. V ta namen nameravajo najprej izčrpati vse možnosti in kapacitete v javnih ustanovah, šele nato pa bodo vključili koncesionarje in zasebnike. Vsebinsko in kadrovsko želijo krepiti predvsem primarno raven zdravstva. Na tej ravni gre namreč za prvi stik z zdravnikom ali farmacevtom, zato da se omogoča čim boljša geografska dostopnost.  Obenem želijo pripraviti celostno strategijo zagotavljanja kadrov v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi.

Med pomembnejše in konkretnejše ukrepe, ki so navedeni v koalicijski pogodbi spada ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kjer vsi plačujejo enak znesek mesečno

Med pomembnejše in konkretnejše ukrepe, ki so navedeni v koalicijski pogodbi spada ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kjer vsi plačujejo enak znesek mesečno (približno trideset evrov), ne glede na to ali zaslužijo sto ali deset tisoč evrov.

Do sedaj so vplivne interesne skupine preprečevale odpravo tega zavarovanja. Zanimivo bo videti, ali bo vlada tokrat našla dovolj moči, za sprejetje sprememb. Zakon, ki je predvideval odpravo in solidarnostno usmerjeno dajatev, kjer bi ljudje plačevali glede na dohodke, je ministrstvo v tem mandatu že pripravilo. Če bo dovolj politične volje, bi bil takšen zakon lahko vložen že v letošnjem letu.

Koalicijski partnerji so se zavezali tudi k večanju javnih sredstev za zdravstvo, ki ne bi smeli biti manjši od 85 odstotkov. Poznano je, da Slovenija daje za zdravstvo manj kot je povprečje v EU. Zato so se zavezali k postopnemu dvigu sredstev za zdravstvo na 9 odstotkov BDP.  

Na področju zobozdravstva želijo okrepiti pravice pacientov. V zobozdravstvene storitve nameravajo vključiti storitve, ki so zdaj neupravičeno plačljive. Ustanoviti nameravajo tudi neodvisno ustanovo za normative, kakovost in standarde.

Na področju dolgotrajne oskrbe želijo sprejeti nov zakon in urediti zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Vzpostaviti želijo tudi skupnostne centre za dolgotrajno oskrbo

Komentar:

+     Bolj pravična zdravstvena dajatev, ki bi nadomestila dopolnilno zavarovanje; krepitev javnega zdravstva

-      Glede na to, da je resor pripadel Šarčevi stranki obstoji nevarnost, da na tem mestu ne bo osebe, ki bi bila kos izzivom; program ne naslavlja rešitve finančnih težav starejših ljudi, ki potrebujejo oskrbo

 

POKOJNINSKI SISTEM

Na področju pokojnin se po dolgih letih, ko se je z reformami predvsem slabšalo stanje upokojencev, obetajo nekateri premiki.

Že z januarjem 2019 želijo uvesti možnost, da upokojenci delajo tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev. Pri tem bi prejemali celotno pokojnino, če bi plačevali prispevke za socialno zavarovanje. Predvideno je tudi dodatno izredno usklajevanje pokojnin, ker se te niso višale v času krize. Ob gospodarski rasti več kot 3 odstotke se bodo pokojnine usklajevale enoodstotno, ob štiriodstotni gospodarski rasti 1,5-odstotno ter ob petodstotni gospodarski rasti za dva odstotka.

Prispevno stopnjo za delodajalce, ki so jo v devetdesetih letih močno znižali in je iz javne blagajne odnesla milijarde, želijo do konca mandata postopno dvigniti za 0,8 odstotka letno.

Skladno z javnofinančnimi zmožnostmi se želi minimalno pokojnino postopno dvigniti na 613 evrov, kolikor znaša prag tveganja revščine. Tudi vdovske in invalidske pokojnine bi sistemsko uredili na novo tako, da bi omogočali minimalni življenjski standard. Vdovske pokojnine bi se tako zvišalo iz sedanjih 15 na 25 odstotkov.

Z januarjem želijo odmerni odstotek za 40 let pokojninske dobe zvišati na najmanj 63 odstotkov.

Komentar:

+   Reševanje problema najnižjih pokojnin, ki so ga dosedanje vlade zanemarjale; poprava krivic upokojencem, ki se jim pokojnine v krizi niso višale

-    Kritiki znajo problematizirati finančno vzdržnost predlaganih ukrepov in jih s tem zablokirati

 

GOSPODARSTVO

Poenostavili želijo birokratske postopke za zaposlovanje ustrezno usposobljene in deficitarne kadre iz tujine in okrepiti gradbeništvo kot strateško panogo.

V prihodnjih dveh letih želijo doseči dvig minimalne plače za 4,5 odstotka letno. Od leta 2021 bi za definicijo minimalne plače uporabili formulo. Iz definicije minimalne plače nameravajo izločiti ostale dodatke.

V prihodnjih dveh letih želijo doseči dvig minimalne plače za 4,5 odstotka letno

Področje prekarnosti želijo reševati z ustanovitvijo medresorske delovne skupine. Prekarnost bi za zgled privatnemu sektorju odpravili v javnem sektorju.

Za samozaposlene osebe želijo najti rešitev, ki bi jim tudi v prvih tridesetih dneh omogočila bolniško odsotnost. Pri čemer želijo najti rešitev, ki bo odpravila možnost zlorab.

Zavezali so se tudi k vzpodbujanju finančnega in izobraževalnega podpiranja zadružništva in socialnega podjetništva prek javnega sklada.

 

Komentar:

+    Pripoznanje problema prekarnih zaposlitev; dvig minimalne plače in izločitev dodatkov iz definicije

   Ni konkretnih rešitev glede prekarnosti in kršitev delavskih pravic

 

PARTICIPACIJA, STANOVANJSKA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE MLAJŠE GENERACIJE

Kot enega osrednjih ciljev je zapisano zmanjševanje prekarnega dela med mladimi in spodbujanje rednega sklepanja zaposlitev. Urediti želijo nacionalne sheme pripravništev.

Na področju študentskega dela nameravajo urediti pravico do malice in plačan prevoz na delo. Od študentskih servisov bi Zavod za zaposlovanje prevzel naloge posredovanja študentskega dela. Koncesije, ki jih sedaj dobivajo servisi bi preusmerili v sklad za štipendije, kjer bi se tako nabralo kar 10 milijonov evrov letno.

Kot enega izmed ukrepov, ki bi odpravil veliko pomanjkanje stanovanj za mlade, predvidevajo gradnjo javnih najemnih stanovanj in dvig proračunskih sredstev za stanovanja na 0,4 odstotka BDP do konca mandata. Zagotoviti nameravajo tudi pogoje za delovanje stanovanjskih zadrug. Pri mladih, ki so zaposleni prekarno bi možnost poroštva za kredite za prvo reševanje stanovanjske problematike prevzela država.

Povečali bi kapacitete v študentskih domovih in mladim omogočili prehodno bivanje v njih. Fond najemnih stanovanj posebej namenjenih mladim bi v dveh mandatih povečali na 10 tisoč, po zgledu Dunaja.

Predvidevajo dvig proračunskih sredstev za stanovanja na 0,4 odstotka BDP do konca mandata

 

Komentar:

+  inovativne rešitve pri iskanju rešitev za problem stanovanjske problematike mladih in štipendij   

 -  Vprašanje realne izvedljivosti projektov (npr. zaradi vpliva študentskih servisov)

 

UPRAVLJANJE DRŽAVE – POLITIČNI IN VOLILNI SISTEM

Pri volilnem sistemu nameravajo razmisliti o spremembi proporcionalnega volilnega sistema, kjer bi volivcem zagotovili večji vpliv pri izboru. Glede na to, da potrebujejo dvotretjinsko večino in da spremembe v tej smeri podpirajo tudi opozicijske stranke, obstojijo realne možnosti, da bi do tega lahko prišlo.

Predlagajo tudi razmislek o dodatnem volilnem dnevu in podaljšanju časa odprtja volišč do 22. ure in uvedbo projekta predčasnih e-volitev, ki bi lahko bili podlaga za uvedbo e-volitev. Pri mandatih nekaterih funkcionarjev bi premislili o možnosti njihove omejitve na največ dva mandata. Razmislili pa bi tudi o ukinitvi Državnega sveta in opravili diskusijo o dvigu volilnega praga in financiranju političnih strank.

Komentar:

+     Daljši čas odprtja volišč in dodatni volilni dan bi lahko povečala volilno udeležbo

-      Nedorečeni cilji; pri elektronskih volitvah obstaja nevarnost poneverbe volilnih rezultatov

PRAVOSODJE

V roku enega leta nameravajo predlagati triletno preizkusno dobo sodnikov, ki jih tudi ne bi več imenoval državni zbor, ampak na predlog Sodnega sveta predsednik republike ali sam Sodni svet, ki bi mu spremenili sestavo.

Z namenom učinkovitejšega delovanja Komisije za preprečevanje korupcije nameravajo spremeniti zakonodajo. S spremembo procesnih zakonov želijo uveljaviti dokončno odločanje instančnih sodišč, brez vračanja na prvo stopnjo.

Preučili in po potrebi na novo želijo določiti objektivne kriterije za prednostno obravnavo zadev (npr. tudi za zadeve, kjer dolgotrajni postopki pripomorejo k insolventnosti podjetij in izgubi delovnih mest ter za zadeve, kjer so osumljenci nosilci javnih funkcij).

Komentar:

+     Prenovitev zakonodaje povezane s Komisijo za preprečevanje korupcije; smiselna odločitev, da se odločanje sodišč več ne vrača na prvo stopnjo, kar bo povečalo hitrost odločanja

-     Preizkusni mandat sodnikov odpira še več prostora za vpliv na njihove odločitve

Nekatere druge rešitve

Drugi tir se bo še vedno gradil preko podjetja 2TDK, kar je v preteklosti sprožalo veliko pomislekov o smotrnosti. Glede na to, da je ministrstvo za infrastrukturo pripadlo Alenki Bratušek, je malo možnosti, da bi iz projekta izključili Madžare, saj je član njene stranke Metod Dragonja, ki je eden od snovalcev projekta v tej obliki.

Spremeniti želijo sistem, v katerem je kar 17 plačnih razredov pod minimalno plačo

Ob potrebni ustavni večini nameravajo uvesti pokrajine in v vse občine v Sloveniji postopno uvesti participatorni proračun.

Širiti želijo krog upravičencev do varstvenega dodatka z vpeljavo večje diskrecije.

Spremeniti želijo sistem, v katerem je kar 17 plačnih razredov pod minimalno plačo in zaposliti »outsourcane« (zunanje) delavce z namenom zamejitve prekarnosti

Višino socialne pomoči, ki je do novega leta določena na 385 evrih, nameravajo podaljšati tudi po novem letu. Do leta 2020 pa želijo povečati minimalni dohodek na 441 evrov. Leta 2021 bi izvedli ponovni izračun minimalnega dohodka za uskladitev prejemkov.

Zvišati želijo minimalno nadomestilo za brezposelnost.

Sprememba kazenskega zakonika tako, da bo odpustitev ali drugačno izigravanje noseče delavke hud prekršek z visokimi sankcijami za delodajalca.

Na področju urejanja in rabe voda želijo zakonodajo uskladiti z ustavno pravico do pitne vode.

Do junija 2019 načrtujejo izdelavo časovnice prehoda na obnovljive vire energije do leta 2030 in obuditi programe izgradnje in subvencioniranja sončnih in vetrnih elektrarn.

Z namenom promocije lokalne hrane želijo v javnih zavodih zagotoviti najmanj 40 odstotkov lokalnih živil in zvišati tudi delež živil s shemo višje kakovosti v njih.

Do leta 2019 načrtujejo zakonsko podlago za legalizacijo konoplje v medicinske namene.

Uvedba davčne olajšave do 5 odstotkov letne dohodninske osnove posameznika za sredstva, vložena v področja kulture, športa, zdravja in obrtniških del na podlagi tehnološke nadgradnje programa »preveri račun« (samodejni pripis računov k izračunu dohodnine).

V prvi triadi želijo vsem šolarjem zagotoviti brezplačne obvezne učbenike 

V prvi triadi želijo vsem šolarjem zagotoviti brezplačne obvezne učbenike in sredstva za financiranje vzgoje in izobraževanja stabilizirati na 6 odstotkih.

Sredstva za športni infrastrukturo in šport nameravajo povečati na odstotek BDP.

Uvesti želijo davčne olajšave do 5 odstotkov letne dohodninske osnove posameznika za sredstva, vložena v področja kulture, športa, zdravja in obrtniških del na podlagi tehnološke nadgradnje programa »preveri račun« (samodejni pripis računov k izračunu dohodnine).

Načrtujejo uvedbo pribitka na vse transakcije v davčne oaze.

Postopno povečanje proračunskih in drugih javnih izdatkov za raziskave ter razvoj na 1% BDP.

Prenova sistema financiranja mladih raziskovalcev v gospodarstvu in povečanje njihovega letnega števila.

Obeta se prenova nacionalne zakonodaje na področju raziskovalne dejavnosti.

Postopni realni dvig obrambnih izdatkov v dinamiki, ki je finančno vzdržna in hkrati zagotavlja ohranjaje kredibilnosti naše države do zavezništva.

Na reki Muri hidroelektrarn ne bo

Na reki Muri hidroelektrarn ne bo.

Spodbujanje javnega prevoza z uvedbo enotne vozovnice in conskega sistema plačevanja. Možnost prestopanja med različnimi oblikami javnega prevoza z enotno vozovnico.

Obljubljajo višje subvencije v javnem prevozu.

Sredstva za kulturo želijo postopno dvigniti do konca mandata na 0,5 odstotka BDP in sprejeti kulturni evro.

Zaradi vloge knjige pri ohranjanju in razvoju slovenskega jezika načrtujejo za kakovostno leposlovno in znanstveno knjigo ter revije omogočiti ničelno stopnjo DDV.

Posodobiti nameravajo upravljanje RTV, s krepitvijo vloge zaposlenih in javnosti in pripraviti novo medijsko zakonodajo z aktivno vključenostjo stroke ter reformirati državno subvencioniranje medijskih vsebin.